Obchodné podmienky

Podmienky a pravidlá

 

 

Podmienky predaja a sťažnosti

 

Obchodné podmienky platné pre Flor SERVICE Trade, s.r.o. - E-shop

(http://florservice.cz)

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode na adrese http://florservice.cz (ďalej tiež "e-shop FLOR SERVICE Trade"), ktorý prevádzkuje spoločnosť FLOR SERVICE Trade, s.r.o, IČ 02108208, DIČ 02108208, so sídlomCZ02108208, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 80231 (ďalej aj ako "FLOR SERVICE Trade" alebo "Prevádzkovateľ" alebo "Predávajúci"). Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa ako predávajúceho vo vzťahu k zákazníkom, ktorí si od neho zakúpia tovar prostredníctvom e-shopu FLOR SERVICE Trade (ďalej aj ako "Kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky a riadia sa nimi. Zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov) a súvisiacimi predpismi. Ak je kupujúci spotrebiteľom, právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia aj zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).

 

Objednávka záväzná

 

Kupujúci odoslaním objednávky v e-shope FLOR SERVICE Trade potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a že si objednaný tovar vyzdvihne v dohodnutom termíne. Kupujúci môže zrušiť objednávku len v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar v obvyklej dodacej lehote, t. j. do 14 kalendárnych dní odo dňa objednávky.

 

V prípade, že si kupujúci v dohodnutom termíne nevyzdvihne objednaný tovar, ktorý mu bude doručený, berie na vedomie, že predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk ako náhradu za poštovné, administratívne náklady spojené so zbytočným vyzdvihnutím, odoslaním a opätovným prevzatím zásielky. Predávajúci je oprávnený vystaviť kupujúcemu daňový doklad - faktúru s dátumom splatnosti na zmluvnú pokutu.

 

Objednávka tovaru na mieru, najmä jedľových vencov, je záväzná. Storno podmienky sú 100% z ceny tovaru

 

Preprava a platba tovaru

 

 

Predávajúci doručuje objednaný tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti na dobierku po celej Českej republike a Slovensku. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar vodičovi prepravnej spoločnosti v hotovosti pri dodaní a prevzatí tovaru.

 

 

Tovar

 

objednaný na dodanie v Českej republike je možné uhradiť len v českých korunách na základe príslušného daňového dokladu.

 

Tovar objednaný na dodanie na Slovensko je možné uhradiť len v mene EURO na základe príslušného daňového dokladu, pričom na prepočet českej koruny a meny EURO sa použije aktuálny kurz CZK/EUR, ktorý je uvedený na internetovej stránke Českej národnej banky v deň vystavenia príslušného daňového dokladu.

 Ceny doručenia v Českej republike: cena doručenia je 30 Kč bez DPH

 

, cena za zaslanie

 

1 balíka PPL na adresu ČR 90 Kč bez DPH, Na miesto dodania 78 Kč bez DPH. Na Slovensko 190 Kč bez DPH

 

                              DPD na adresu je 120 Kč bez DPH, Nie na miesto dodania 78 Kč bez DPH - Na Slovensko 190 Kč be

 

z DPH

 

 V prípade doručenia na miesto odoslania môže byť miesto odoslania počas odoslania zmenené, a toaj prepravnou službou, bez udania dôvodu, čo nemožno považovať za chybu pri doručení.

 

Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu vopred, vystaví sa mu zálohová fa 

Bankový účet v CZK:212521983/0600

 

Moneta bank, IBAN:CZ6406000000000212521983

 

Bankový účet v EUR:0802108208/2010 Fio Banka, IBAN:CZ6020100000000802108208

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Predávajúci informuje kupujúceho o akejkoľvek zmene ceny pred dodaním tovaru a kupujúci má právo zrušiť alebo zmeniť objednávku bez akýchkoľvek sankcií.

 

 

V prípade neprevzatia (neprevzatia) zásielky pri doručení bude kupujúci vyzvaný, aby v rámci zmierlivého riešenia zaplatil

 

dohodnutú zmluvnú pokutu. Tovar môže byť kupujúcemu opätovne zaslaný, ak o to kupujúci predávajúceho opätovne požiada, pričom v takom prípade sa suma zvyšuje len o nové poštovné náklady, nie o zmluvnú pokutu.

 

Krehký tovar

 

a živé vence sa odporúča vyzdvihnúť osobne, je možné zaslať, ak riziko poškodenia počas prepravy znáša zákazník.

 

Záruka

 

Na predávaný tovar sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba pre spotrebiteľov (domáce použitie). Ak je kupujúcim podnikateľ (profesionálne použitie), záručná doba je 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za skryté výrobné a vecné chyby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku používania tovaru na iné účely, než na ktoré je určený, nesprávneho skladovania, nesprávnej montáže, mechanického poškodenia, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním v dôsledku bežného používania, výrobok bol vystavený nadmernému zaťaženiu (v rozpore s predpismi alebo odporúčaniami výrobcu), prírodným katastrofám alebo vyššej moci. Garantované vlastnosti tovaru závisia výlučne od špecifikácií, ktoré uvádza priamo výrobca. Priložená faktúra slúži aj ako záručný list.

 

 

 

Sťažnosti

 

Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a preveriť. V prípade poškodenia balíka je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu u dopravcu bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín. Neskoršie reklamácie (napr. zjavné vonkajšie poškodenie spôsobené napr. počas prepravy, zjavné mechanické poškodenie atď.) sa neberú do úvahy. Kupujúci je povinný bezodkladne skontrolovať úplnosť dodávky, v prípade nezrovnalostí v množstve alebo druhu dodaného tovaru uplatniť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od dodania tovaru. V prípade oprávnenej a preukázanej vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, má kupujúci nárok na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho. Prepravu tovaru k predávajúcemu alebo do servisného strediska hradí kupujúci.

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ, ktorý nakupuje tovar prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia, okrem prípadov uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka, t. j. spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť: • o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takomto prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,

 

 
 • dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 

 
 • dodanie tovaru, ktorého povaha to z hygienických dôvodov vylučuje, napr.: závesy

 

 
 • dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu

 

  dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, • opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následných opráv alebo dodania iných než požadovaných náhradných dielov,

 

 
 • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý z hygienických dôvodov nemožno vrátiť,

 

 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, predávajúci vráti alebo vráti kupujúcemu peniaze a kupujúci vráti alebo vráti predávajúcemu prijaté plnenie. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci len bezprostredné náklady spojené s vrátením tovaru, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho nesprávneho používania spôsobom, ktorý spôsobuje zmeny v povahe, vlastnostiach a funkčnosti tovaru.Kupujúci, ktorý si zakúpil tovar zabalený v uzavretom obale a tento obal už bol otvorený, nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tento tovar nie je možné vrátiť po otvorení obalu zo zdravotných a hygienických dôvodov.

 

 

 

Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj poučenie o práve odstúpiť od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 1820 ods. 1 písm. f), ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády č. 363/2013 Z. z. o vzorovom poučení o práve odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov a vzorovom formulári na odstúpenie od týchto zmlúv. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť tu:

 

www.florservice.cz/odstoupeni

 

Kupujúci sa za väzuje, že v prípade vrátenia tovaru bude tovar zaslaný v pôvodnom obale, riadne zabezpečený proti poškodeniu. V prípade, že kupujúci nezabezpečí tovar, ktorý vracia predávajúcemu, proti mechanickému poškodeniu, súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený vymáhať od neho škodu, ktorá mu vznikla, a to, že vrátený tovar už nie je použiteľný na ďalšie použitie.

 

 

 

Osobné údaje a ochrana údajov

 

 

 

Registráciou alebo odoslaním objednávky v e-shope FLOR SERVICE Trade dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archiváciou údajov o kupujúcom a jeho nákupoch až do odvolania tohto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, dotknutá osoba má právo na prístup k údajom a ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že jediným účelom tejto archivácie je oslovenie Kupujúcich s ponukou internetových obchodov Prevádzkovateľa, t.j. spoločnosti FLOR SERVICE Trade s.r.o. v zmysle príležitostného zaslania ponuky na e-mailovú alebo poštovú adresu. V prípade žiadosti kupujúceho zaslanej na e-mailovú adresu

 

info@florservice.cz budú všetky osobné údaje kupujúceho okamžite a natrvalo odstránené z databázy obchodného e-shopu FLOR SERVICE.

 

 

 

Zodpovednosť

 

 

 

Spoločnosť Flor SERVICE trade s.r.o. upozorňuje, že informácie na webovej stránke e-shopu FLOR SERVICE trade môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo tlačové chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky fotografie slúžia len na informačné účely. Prevádzkovateľ nenesie voči žiadnej strane zodpovednosť za škody spôsobené použití

 

m informácií z e-shopu FLOR SERVICE Trade alebo z prepojených webových stránok.

 

Autorské práva

 

Všetky práva vyhradené. Všetky materiály dostupné v e-shope FLOR SERVICE Trade sú majetkom prevádzkovateľa. Žiadna časť obchodného e-shopu FLOR SESRVICE alebo

 

webovej stránky www,florservice.cz, t. j. najmä obrázky, texty, obchodné podmienky alebo akékoľvek iné časti, ak nie je uvedené inak, nesmie byť kopírovaná alebo inak reprodukovaná čiastočne alebo vcelku bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Názvy a označenia produktov, služieb, spoločností a obchodných spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

 

 

 

verečné ustanovenia

 

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pokiaľ tieto obchodné podmienky výslovne neustanovujú inak, ich práva a povinnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a ak je kupujúci spotrebiteľom, aj zákonom o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci si vyhradzuje právojednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky v závislosti od zmien príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky predávajúceho. Spoločnosť oznámi takúto zmenu a jej účinnosť vhodným spôsobom na svojej webovej stránke a v e-shope FLOR SERVICE Trade. Tieto obchodné podmienky platia odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke e-shopu www.florservice.cz až do vydania nových obchodných podmienok.

Novinky
Vážení zákazníci, Dovolujeme si Vás pozvat dne 18.9. od 13 hod. na seminář na téma Dušičky a podzimní dekorace. Budu, že předvádět špičkoví floristé. Vstup pro zákazníky zdarma V tento den máme speciální otevírací dobu od 10 hod. a platí slevy na vybrané zboží až do výše 70%. Rezervace míst nutná
14.09.2022celá novinka
ďalšie novinky
Zasielanie noviniek na e-mail
Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách a zvýhodnených akciách?
Prihláste sa k odberu noviniek
Zasielať

infoPodle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


©2018 Florservice.cz - Všetky práva vyhradenéZačiatok stránky
Nevíte si rady?
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem.
telefon +420 518 327 023
 
 
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies